СДРУЖЕНИЕ  „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ОЙЛАРИПИ“

ПРАВИЛНИК НА

КАМПАНИЯТА „ТУРИСТИЧЕСКИ ПАСПОРТ КОМ-ЕМИНЕ” 2018 г.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.1. С настоящия правилник се регламентира дейността на Сдружение Туристическо дружество „Ойларипи“ по отношение на организирането и провеждането на кампания “Туристически паспорт Ком-Емине” и на годишна томбола между туристите, преминали по туристическия маршрут Ком-Емине в периода  01.02.2018 – 15.11.2018 г.

ЧЛ.2. Пълното наименование на Кампанията е „Туристически паспорт Ком-Емине”. Кампанията завършва през месец декември 2018 г. с провеждането на годишна томбола „Туристически паспорт Ком-Емине” 2018.

ЧЛ.3. Кампанията „Туристически паспорт Ком-Емине” се извършва по инициатива на Сдружение Туристическо Дружество „Ойларипи“, ЕИК 176833120, със седалище: 1505 София, ул проф. Джовани Горини 5; e-mail: club@oilaripi.com; сайт: www.oilaripi.com/club

ЧЛ.4. Правилникът за провеждане Кампанията „Туристически паспорт Ком-Емине” се публикува на туристически портал www.oilaripi.com. Промените в правилника влизат в сила след публикуването им в туристическия портал. Новините, свързани с провеждането на Кампанията, се публикуват в раздел „Новини“ на туристически портал www.oilaripi.com, fb: www.facebook.com/oilaripi

ЧЛ.5. Туристическо дружество „Ойларипи“ запазва правото да променя условията на Кампанията по всяко време и без предупреждение, за което не дължи обезщетение на други лица. Промените в правилника задължително се обявяват на страниците на туристически портал www.oilaripi.com, незабавно след приемането им.

ГЛАВА ВТОРА

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ДЕЙНОСТИ.

ЧЛ. 6.Основна цел на Кампанията е запознаване на участниците в нея с най-значимите природни, културни и исторически забележителности по маршрута „Ком-Емине“.

ЧЛ.7.Основни задачи на Кампанията „Туристически паспорт Ком-Емине” са:

 1. Да възпитава участниците в дух на патриотизъм и родолюбие и да допринася за духовното развитие на нацията.
 2. Да привлича повече хора и особено подрастващите и младежите, които да опознават уникалните духовни и природни богатства на Балкана.
 3. Да прилага нови форми и използва пълноценно идеята за масово участие на български и чуждестранни туристи и учащите се в похода Ком-Емине.

ЧЛ.8. Да осъществява издателска, информационна и рекламна дейност.

ЧЛ.9. Да организира томбола за участниците.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИНИЦИАТИВАТА „ТУРИСТИЧЕСКИ ПАСПОРТ „КОМ – ЕМИНЕ“

ЧЛ.10. Всеки обект има право да подпечатва туристическите паспорти на участниците със своя печат и да продава рекламно-информационни материали на Сдружение Туристическо дружество „Ойларипи“ (туристически паспорти, вертикални профили, брошури, дипляни,  карти, пътеводители и др.), за което получава търговска отстъпка.

ЧЛ.11. В случай че обектът не разполага със собствен печат,  управителят/собственикът на обекта има право да получи безплатен печат, с който да се подпечатва „Туристически паспорт Ком-Емине”. Туристическо дружество “Ойларипи” оказва пълно съдействие на обектите за изготвяне на печатите и поема всички разходи за изработката им и доставка до удобен за получателя офис на ЕконтЕкспрес.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИНИЦИАТИВАТА „ТУРИСТИЧЕСКИ ПАСПОРТ „КОМ – ЕМИНЕ“

ЧЛ.12. Всеки участник има право да използва само един Туристически паспорт „Ком-Емине“, в който да поставя печат, след като лично посети обектите, изминавайки на собствен ход (пеша, на ски, с велосипед) или с животинска тяга (на ездитно животно) туристическия маршрут от вр. Ком до нос Емине. Под печата туристът саморъчно написва датата, на която е поставен.

ЧЛ. 13.Участниците имат право да участват в томбола, която се организира от Туристическо дружество “Ойларипи”. До участие в томболата се допускат участници, които отговарят на условията, описани в ЧЛ.22.

ЧЛ.14.Всеки участник има право сам да се снабди с “Туристически паспорт Ком-Емине“, който може да се закупи от електронния магазин на Туристическо дружество „Ойларипи“ (www.oilaripi.com/eshop), от Клуб на пътешественика (София, ул. Сердика 19), както и от търговските обекти, описани в страниците на туристически портал www.oilaripi.com.

ГЛАВА ПЕТА

ПРИЕМАНЕ И ОТПАДАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАСПОРТ КОМ-ЕМИНЕ

ЧЛ.15. Изборът на обекти за Кампанията “Туристически паспорт Ком-Емине“ става с решение на УС на Туристическо дружество “Ойларипи” по предложение на председателя на УС.

ЧЛ.16. Включването на обектите не е обвързано със заплащане и не е реклама. Присъствието на обект в Туристическия паспорт е знак на престиж и е признание за добро отношение към посетителите.

ЧЛ.17.Обект, включен в „Туристически паспорт „Ком-Емине“, отпада в случаи на:

а). некоректно отношение към посетителите

б). отказ да бъде поставен печат в туристическия паспорт

в). невъзможност да бъде установен контакт и/или да се поддържа комуникация между ТД Ойларипи и представители на обекта

г). действия, освен изброените, които са в ущърб на туристите и участниците в кампанията.

ЧЛ.18. От паспорта отпадат местата за настаняване и средставата за послон по смисъла на ЗТ, които са отказали подслон и топлина на туристи във втората част на полудневието, независимо от причината.

ЧЛ.19. Решението за отпадане по ЧЛ. 17. и ЧЛ. 18. се взема едностранно от УС на ТД „Ойларипи“. Решението не подлежи на обжалване и дружеството не дължи обезщетение на засегнати от това решение лица.

ГЛАВА ШЕСТА

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

ЧЛ.20. Кампанията „Туристически паспорт Ком-Емине“ 2018 г. осигурява финансови средства за своята дейност от:

1.Приходи от продажба на туристически паспорти.

2.Дарения и спонсорства.

3.Други източници.

ГЛАВА СЕДМА

ТОМБОЛА

ЧЛ.21. За стимулиране интереса на участниците в Кампанията Туристическо дружество “Ойларипи” организира томбола с награди.

ЧЛ.22.  До участие в томболата се допускат участници, които депозират в посочените срокове „ВАЛИДЕН“ Туристически паспорт. Като „ВАЛИДЕН“ се означава паспорт, който отговаря на следните условия:

а). изминат е целия маршрут с максимум едно прекъсване.

в). поставени са минимум 9 печата и минимум по два различни печата на обекти на всяка една от страниците за печати в туристическия паспорт, означени в паспорта с зелен, син и лилав цвят.

ЧЛ.23.1. Регистрация за участие в томболата се извършва чрез депозиране на „ВАЛИДЕН“ Туристически паспорт в Клуб на Пътешественика (София, ул.“Сердика” 19) до 10.11.2016 г. При невъзможност за депозиране в гр. София е паспортите се изпращат с куриер, което се уточнява допълнително на e-mail: club@oilaripi.com. Туристическите паспорти остават на съхранение в ТД “Ойларипи” до приключване на томболата, след което се връщат на участниците.

ЧЛ.23.2. Регистрация за участие в томболата се извършва чрез изпращане на сканирано копие или снимка с добра резолюция на е-mail: club@oilaripi.com до 15.11.2018 г. Регистрацията се счита за успешна само и единствено след получаване на писмено потвърждение. При получаване на награди участниците в томболата се задължават да представят оригинала на туристическия паспорт.

ЧЛ.24. Всички участниците, чиито паспорти отговарят на условията за участие в томболата, получават Поздравителна грамота за успешно преминаване по маршрута „Ком-Емине“.

ЧЛ.25. Участниците в кампанията доброволно предоставят своите данни: трите имена, местоживеене /град/ село/, e-mail и телефон за контакт при регистрацията за участие в томболата.

ЧЛ.26. В томболата нямат право да участват служители на фирми и организации, за които има данни, че са замесени в незаконен или неуместен дърводобив, износ на дървесина, „заменки“ на горски фондове, строителна дейност на територии, защитени по смисъла на ЗЗТ или други дейности в ущърб на устойчивата икономика и коренното населението на селищата в Стара планина.

ЧЛ.27. Спечелилите в томболата получават наградите си в деня на награждаването или в 5 /пет/ дневен срок след обявяването им на www.oilaripi.com/club от Клуб на пътешественика, София ул. “Сердика” 19. При невъзможност за получаването им, наградите може да бъдат изпратении с куриер, след писмено заявление в свободен текст, изпратено на club@oilaripi.com в 5 /пет/ дневен срок след награждаването. ТД “Ойларипи” няма ангажимент да съхранява непотърсени награди след посочените срокове.

ГЛАВА ОСМА

ОТЛИЧИЯ НА КАМПАНИЯТА „ТУРИСТИЧЕСКИ ПАСПОРТ КОМ-ЕМИНЕ“

ЧЛ.28. Туристическо дружество „Ойларипи“ си запазва правото да издаде специални грамоти на заслужилите участници.

ГЛАВА ДЕВЕТА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

 • 1. Правилникът е утвърден от УС на ТД „Ойларипи“ на 07.10.2017

OILARIPI TREKKING ASSOCIATION

RULES OF “KOM-EMINE TOURIST PASSPORT” CAMPAIGN 2019

CHAPTER 1

GENERAL

ART.1. The following rules regulate the activities of Oilaripi Trekking Association in terms of organising and conducting “Kom-Emine Tourist Passport” Campaign and the annual lottery between the tourists, who have crossed the route Kom-Emine in the period 01.02.2019 – 15.11.2019.

ART.2. Full name of the Campaign is “Kom-Emine Tourist Passport”. The Campaign ends in December 2019 with an annual lottery “Kom-Emine Tourist Passport” 2019.

ART.3. “Kom-Emine Tourist Passport” Campaign is carried out on the initiative of Oilaripi Trekking Association, UIC 176833120, headquarters: 1505 Sofia, Str. “Prof. Giovani Gorini 5”; e-mail: club@oilaripi.com; webpage: www.oilaripi.com/club

ART.4. Rules of  “Kom-Emine Tourist Passport” Campaign are published on www.kom-emine.com, owned by Oilaripi Trekking Association.

ART.5. Oilaripi Trekking Association reserves the right to change the terms of the Campaign at any time and without notice for which no compensation is due to other persons. Changes should be announced on the following page https://komemine.com/turisticheski-pasport-obshti-usloviya/, in the group Kom-Emine https://www.facebook.com/groups/kom.emine/ and/or on the organisers fan page http://www.facebook.com/oilaripi immediately after they are accepted.

CHAPTER TWO

OBJECTIVES, TASKS, ACTIVITIES.

ART.6. The main objective of the Campaign is to familiarize the participants with the most significant natural, cultural and historical sights on the route “Kom-Emine”

ART.7. The main tasks of the Campaign “Kom-Emine Tourist Passport” are:

 1. To educate the participants in a spirit of patriotism and to contribute to the spiritual development of the nation.
 2. To attract more people, especially young people and adolescents, to explore the unique spiritual and natural resources of the Balkans.
 3. To apply new forms and make full use of the idea of mass participation of Bulgarian and foreign tourists and students in the Kom-Emine trek.

ART.8. To carry out publishing, informational and advertising activities.

ART.9. To organise a lottery for the participants.

CHAPTER THREE

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SITES INCLUDED IN THE “KOM-EMINE TOURIST PASSPORT” INITIATIVE

ART.10. Every site has the right to stamp the Tourist Passports of the participants with their stamp and to sell advertising and information materials of Oilaripi Trekking Association (tourist passports, vertical profiles, leaflets, maps, travel guides, etc.), for which they get a trade discount.

ART.11. In case the site does not have it’s own stamp, the manager/ owner of the site has the right to receive a free stamp, with which to stamp the “Kom-Emine Tourist Passport”. Oilaripi Trekking Association fully cooperates with the sites for preparation of the stamps and assumes all costs for their manufacture and delivery to a convenient Econt office.

CHAPTER FOUR

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTICIPANTS IN THE “KOM-EMINE TOURIST PASSPORT” INITIATIVE

ART.12. Each participant has the right to use only one “Kom-Emine Tourist Passport”, in which to put stamps after visiting the sites personally (walking, skiing, cycling) or by animal thrust (riding an animal) on the tourist route from Kom peak to cape Emine. Under the stamp the tourist manually writes the date on which he is placed.

ART.13. Participants have the right to participate in a lottery organised by the Oilaripi Trekking Association. Participants who meet the conditions described in ART.22. May be admitted to the lottery.

ART.14. Each participant has the right to obtain a “Kom-Emine Tourist Passport”, which can be purchased from the e-shop of Oilaripi Trekking Association (www.oilaripi.com/eshop), from the Travellers club (Sofia, Serdika Str. 19), as well as from the commercial sites described in the pages of www.oilaripi.com.

CHAPTER FIVE

ADMISSION AND DROPPING OUT OF SITES FROM THE “KOM-EMINE TOURIST PASSPORT”

ART.15. The selection of sites for the “Kom-Emine Tourist Passport” shall be made by a decision of the Managing Board of the Oilaripi Trekking Association at the proposal of the President of the MB.

ART.16. Inclusion of objects is not bound by payment and is not an advertisement. The presence of a site in the Tourist Passport is a sign of prestige and is a recognition of good attitude towards visitors.

ART.17. A site included in “Kom-Emine Tourist Passport” drops out in case of:

 1. Incorrect attitude towards visitors
 2. Refusal to be stamped in the tourist passport
 3. Impossibility to establish contact and/ or maintain communication between Oilaripi Trekking Association and the representatives of the site.
 4. Actions other than those listed to the detriment of tourists and campaign participants.

ART.18. Places of accommodation and shelters within the meaning of the Protected Areas, which have refused shelter and warmth of the tourists in the second half of the day, regardless of the reason are dropped out from the passport.

ART.19. The decision to drop out sites from ART.17 and ART.18 shall be taken unilaterally by the Managing Board of Oilaripi Trekking Association. The decision is not subject to appeal and the Trekking Association does not owe compensation to people affected by the decision.

CHAPTER SIX

FINANCE SOURCES

ART.20. “Kom-Emine Tourist Passport” Campaign 2019 provides financial means for its activities from:

 1. Income from the sale of tourist passports
 2. Contributions and sponsorships.
 3. Other sources.

CHAPTER SEVEN 

LOTTERY

ART.21. In order to stimulate the interest of the participants in the Campaign, the Oilaripi Trekking Association organises lottery with prices.

ART.22. In the lottery are allowed participant, who deposit within the deadlines a “VALID” Tourist passport. “VALID” means a passport that meets the following conditions:

 1. The entire route has been completed with a maximum of one interruption. 
 2. At least 9 stamps and at least two different stamps on each of the stamp pages in the Tourist passport, marked in the passport with green, blue and purple.  

ART.23.1. Registration for participation in the raffle is done by deposing a “VALID” Tourist passport at the Travellers club (Sofia, Serdika Srt. 19) until 10.11.2019. In case of impossibility for deposing in Sofia the passports are sent by courier, which is further specified by e-mail: club@oilaripi.com. Tourist passports remain in storage at  Oilaripi Trekking Association until the lottery ends and then return to the participants.

ART.23.2. Registration for participation in the lottery is done by sending a scanned copy or a good resolution picture to e-mail: club@oilaripi.com by 15.11.2019. Registration is considered successful only after receipt of a written confirmation. When receiving prizes, participants in the lottery are required to submit the original travel passport.

ART.24. All participants whose passports are eligible to participate in the lottery receive a Congratulatory Diploma for successful passage on the route “Kom-Emine”

ART.25. Participants in the Campaign voluntarily provide their personal data: full names, domicile /city/ village/, e-mail and phone number when registering to participate in the lottery.

ART.26. The employees of companies and organisations who are involved in illegal or inappropriate harvesting or export of timber, forest stock exchanges, construction activities in protected areas within the meaning of Protected Areas Act or other activities in detriment of the sustainable economy and the indigenous population of the settlements in the Balkan Mountains are not allowed to participate in the lottery.

ART.27. The winners in the lottery receive their awards on the day of the award or within 5 /five/ days after their announcement at www.oilaripi.com/club from the Travellers club, Sofia, Serdika Srt. 19. If they can not be received, the awards can be sent by courier, following a written application in free text sent to club@oilaripi.com in 5 /five/ days after the awarding. Oilaripi Trekking Association has no commitment to store unsolicited prizes after the specified deadlines.

CHAPTER EIGHT

HONORS OF “KOM-EMINE TOURIST PASSPORT”

ART.28. Oilaripi Trekking Association reserves the right to issue special certificates to deserved participants.

CHAPTER NINE

FINAL PROVISIONS

 • 1. The rules of procedure have been approved by the Managing Board of Oilaripi Trekking Association on 07.10.2017.

One thought on “Туристически паспорт „Ком-Емине“ – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *